Opšti uslovi - Zlatna štednja

Opšti uslovi poslovanja trgovačkog društva Premium Gold SRB u tarifi „Zlatna Štednja“

 

UVODNE INFORMACIJE

Član 1

Premium Gold SRB sa ograničenom odgovornošću trgovina na malo posredstvom pošte ili putem interneta (Premium Gold SRB d.o.o.), PIB: 110761470, je trgovačko društvo osnovano u skladu sa Zakonom Republike Srbije, sa registrovanim sedištem u ulici Kneza Mihaila 30/5, 11000 Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre (APR) u Beogradu sa matičnim brojem (MB): 21383716, koje u okviru svoje registrovane delatnosti, a u skladu sa ovim Opštim uslovima, omogućava fizičkim i pravnim licima kupovinu fizičkog investicionog zlata u obliku zlatnih poluga i njihovo skladištenje u trezorima visokog stepena sigurnosti u Republici Srbiji (dalje u tekstu: Prodavac).

OPŠTI USLOVI

Član 2

Prodavac ovim Opštim uslovima poslovanja (dalje: Uslovi) utvrđuje odnose između klijenta i prodavača, a odnosi se na uslove i način kupovine proizvoda, cene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvaliteta proizvoda, reklamacije, povrata, zaštite ličnih podataka i druga pitanja. Druge Uslove poslovanja društvo ne priznaje osim ako oni nisu pismenim putem odobrene od strane društva.

POJMOVI

Član 3

Pojedini pojmovi u smislu ovih Opštih uslova imaju sledeće značenje:

Prodavac je trgovačko društvo Premium Gold SRB D.O.O. sa sedištem na adresi Kneza Mihaila 30/5, 11000 Beograd, PIB:110761470.

Klijent je pravno ili fizičko lice koja ima punih 18 godina života i koja na osnovu sklopljenog ugovora sa prodavacem i u skladu sa ovim Uslovima zlatne poluge kupuje i/ili skladišti ili prodaje (daje u otkup).

Investiciono zlato je zlato u obliku poluga ili pločica, mase koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, stepena finoće jednakog ili većeg od 995 hiljaditih delova (995/1000).

Kolekcija 15 je set zlatnih poluga mase 1. grama od 15 komada.

Kolekcija 30 je set zlatnih poluga mase 1. grama od 30 komada.

Kolekcija 50 je set zlatnih poluga mase 1. grama od 50 komada.

Trezor je jedan od posebnih trezora visokog stepena sigurnosti u Republici Srbiji, namenjen za čuvanje investicionog zlata.

Cenovnik je cenovnik prodavac dostupan na njegovoj Internet stranici www.pgsr.rs

Transakcija - uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je prodavac prodao proizvod/uslugu klijentu.

PREDMET UGOVORA

Član 4

(1) Na osnovu zahteva za sklapanje ugovora „Zlatna Štednja“ (u daljem tekstu: "Ugovor") klijent kupuje fizičko investiciono zlato u obliku poluga od prodavaca.

(2) Klijent vrši kupovinu investicionog zlata jednoročno ili mesečno.

(3) U slučaju jednoročne kupovine, klijent kupuje kolekciju iz asortimana setova od 15, 30 i/ili 50 komada zlatnih poluga i plaća iznos odjednom. Kupovna cena dostupna je na Internet stranici prodavatelja. Klijent može obaviti više jednoročnih kupovina.

(4) Mesečne kupovine su od 3.000,00 RSD i više po pojedinačnoj kupovini.

SKLAPANJE UGOVORA

Član 5

(1) Prodavac i klijent sklapaju ugovor o prodaji i skladištenju investicionog zlata elektronskim putem, putem internet stranice prodavca. Klijent je saglasan sa sklapanjem ugovora elektronskim putem i dostavljenjim obaveštenjem i međusobno obavezujućim izjavama uz upotrebu posebne internet stranice prodavca i/ili elektronske pošte. U slučaju naknadne promene adrese i/ili drugih podataka potrebnih za ispunjenje ugovora (ime ili prezime, bankovni račun, e-mail adresa, broj telefona i sl.) klijent je obavezan da bez odlaganja obavestiti prodavca. Pre sklapanja ugovora klijentu će se omogućiti uvid u ove Uslove i Cenovnik a potom zatražiti da ih on potvrdi, da je sa njima upoznat i da pristaje na njihovu primenu.

(2) Ugovor se sklapa na osnovu klijentovog zahteva za sklapanje tog ugovora. Ugovor je sklopljen kada Prodavac primi svu potrebnu dokumentaciju za sklapanje ugovora i dokaz o utvrđenom identitetu i kada Prodavac prihvati klijentov zahtev za sklapanje tog ugovora.

(3) Prihvatanje klijentovog zahteva za sklapanje ugovora potvrđuje se elektronskim putem (e-mailom i/ili intranetom klijenta).

(4) Klijent sve svoje eventualne pritužbe i prigovore u vezi s ugovorom može dostaviti Prodavcu lično u njegovim poslovnim prostorijama ili putem pošte na adresu sedišta društva.

KUPOVINA INVESTICIONOG ZLATA

Član 6

(1) Prodavac se obavezuje da jasno, vidljivo i čitljivo istakne iznos maloprodajne cene po članu 7. Zakona o zaštiti potrošača.

(2) Svakom uplatom na bankarski račun prodavca i navođenjem svog posebnog broja (dalje: broj ugovora) klijent daje prodavcu nalog za kupovinu i skladištenje zlata. Jedinica u kojoj se obračunava kupljeno zlato u obliku poluga je 1,0 gram, i, ako je to potrebno radi prilagođavanja kupoprodajnog ugovora, u uobičajenim polugama na tržištu od 0,1 grama i/ili 0,5 grama.

(3) Prodavac određuje cenu zlata na osnovu uslova na tržištu, pa prema trenutnoj spot ceni plemenitih metala kotiranim na najvećim svetskim berzama plemenitih metala (dalje: Berza). U skladu sa promenama cene plemenitih metala na berzi, cena i količina zlata objavljuje se u skladu sa ugovorom i kolekciji 15, 30 ili 50 na internet stranici prodavca. Merodavna je na ovaj način izračunata cena za polugu od 1 gram iz Zlatnog Dućana.

(4) Klijent ostvaruje popust u zavisnosti od odabrane kolekcije na dan knjiženja iznosa kupovne cene uplaćene od strane klijenta na bankarski račun prodavca. Cena zlata u trenutku kada klijent potpiše zahtev nije relevantna za ugovor, niti se ugovor zasniva na toj ceni.

(5) Prilikom izračunavanja količine zlata prodavac je ovlašćen da u korist klijenta zaokružiti broj grama za jednu decimalu nakon zareza.

(6) Kupovina investicionog zlata za klijente sprovodi se u valuti "RSD" na bankarskom računu prodavca. Sva izračunavanja su bazirana po srednjem kursu Evropske Središnje Banke (ECB-a) u valuti "Evro".

(7) Potvrda kupovine zlata biće vidljiva na intranetu klijenta najkasnije 2 (dva) radna dana nakon kupovine pristizanjem  izveštaja o kupovini i skladištenju.

(8) Klijent može potražiti da mu se jednom godišnje, u pisanom obliku putem pošte, na njegovu adresu dostavi izveštaj o skladištenom zlatu na stanju, na dan 31.12. kalendarske godine.

POPUST

Član 7

(1) Klijent ostvaruje u "kolekciji 15"popust po kupljenom 1. gramu od 4,0% u skladu sa članom 6, stav 3.

(2) Klijent ostvaruje u "kolekciji 30" popust po kupljenom 1. gramu od 6,0% u skladu sa članom 6, stav 3.

(3) Klijent ostvaruje u "kolekciji 50" popust po kupljenom 1. gramu od 8,0% u skladu sa članom 6, stav 3.

PRENOS VLASNIŠTVA

Član 8

(1) Prodavac prenosi klijentima vlasništvo nad investicionim zlatom koje je skladišteno u sigurnosnim trezorima najkasnije u roku od 21-nog radnog dana tj. nakon utvrđivanja valutacije. Stranke unapred izjavljuju da su saglasne sa opisanim načinom prenosa vlasništva.

(2) Investiciono zlato koje je klijent kupio njegovo je vlasništvo, a ne vlasništvo prodavca.

(3) Klijent će obzirom na relevantnu prodajnu cenu steći u vlasništvo onoliko zlatnih poluga u skladu člana 6, stav 2, koliko maksimalno omogućuje visina njegove uplate.

SKLADIŠTENJE

Član 9

(1) Klijent je saglasan da se investiciono zlato koje je kupljeno za njega knjiži i skladišti u trezoru sve dok ne popuni kolekciju od 15, 30 i/ili 50 komada.

(2) Trošak skladištenja za sve kolekcije u prvoj godini iznosi 0,0% i za sve sledeće godine polugodišnje 0,5% od vrednosti depoa, a najmanje u visini od 1.500,00 RSD (hiljadu i petstotina dinara) neto uvećano za zakonski porez na dodanu vrednost.

(3) Klijentu se na ime troška za skladištenje zlata polugodišnje umanjuje gramaža njegove količine skladištenog zlata na referentni dan (31.06. ili 31.12. jedne godine) za procenat naveden u stavu 2 ovog člana.

(4) Klijent zadržava pravo isporuke zlatnih poluga i prevremeno.

ISPORUKA

Član 10

(1) Korišćenjem internet stranice prodavac smatra da je klijent upoznat sa Uslovima, kao da iste prihvata. Prodavac otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći zato što klijent nije pročitao Uslove kupovine koji su vidljivi na internet stranici prodavca.

(2) Isporuku vrši prodavac najkasnije u zakonskom roku od 30 dana od kada je kupac popunio set u kolekciji zlatnih poluga od 15, 30 i/ili 50 komada ili zatražio prevremenu isporuku.

(3) Ukoliko klijent zatraži prevremenu isporuku, a nije popunio odabrani set u kolekciji 15, 30, i/ili 50 gubi pravo na navedeni popust u skladu člana 7 i prodavac zadržava pravo obračunati iznos količine zlata i isporučiti po članu 6, stav 3.

(4) Isporuka se vrši u poslovnom prostoru Prodavca. 

(5) Umesto klijenta, zlato može preuzeti osoba koju je klijent za to ovlastio na osnovu punomoći overene kod javnog beležnika.

(6) Prodavac se obavezuje da će predati investiciono zlato klijentu u ispravnom stanju i odgovara za vidljive materijalne nedostatke.

(7) Prodavac je ispunio obavezu predaje zlata klijentu kad mu predmet uruči, lično ili putem posrednika. Klijent je dužan neposredno pregledati isporučeni proizvod.

(8) Ukoliko je klijent prilikom pregleda uručenih proizvoda našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah a najkasnije u roku od 24h reklamirati i zlatne poluge dostaviti prodavcu na adresu sedišta. Za zlatne poluge koje su odstranjene iz originalnog pakovanja i za koje klijent ne poseduje račun reklamacije se neće uvažavati.

OTKUP INVESTICIONOG ZLATA

Član 11

(1) Klijent ima pravo u svakom trenutku zatražiti od prodavca delimično ili u celosti otkup njegovog skladištenog zlata. Taj zahtev klijent podnosi putem obrasca koji je dostupan na intranet stranici prodavca.

(2) Otkup se sprovodi najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana nakon zaprimljenog klijentovog zahteva za otkup.

(3) Otkupna cena zlata određuje se na osnovu berzanske cene na dan otkupa i vidljiva je na internet stranici prodavca.

(4) Prodavac će isplatiti klijentu otkupnu cenu zlata u roku od 7 (sedam) dana od prenosa vlasništva. Isplata otkupne cene vrši se isključivo na bankovni račun koji glasi na ime klijenta.

TRAJANJE UGOVORA I PRAVO NA OTKAZ

Član 12

(1) Trajanje Ugovora nije vremenski ograničeno.

(2) Klijent Ugovor može otkazati u svakom trenutku.

(3) Prodavac može redovno otkazati istekom četvrte godine od sklapanja Ugovora, a nakon toga krajem svakog meseca, uz poštovanje roka od 3 (tri) meseca.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 13

U vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka, prodavatelj se posebno obavezuje da će se pridržavati svih propisa sa područja zaštite ličnih podataka i postupati u skladu sa zaštitom ličnih podataka klijenta prikupljenih od klijenata pri kupoprodaji predmeta. Prodavac je dužan postupati u skladu sa odredbama Zakona o pranju novca i finansiranja terorizma.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Prodavac otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što klijent nije pročitao Uslove. Uslovi su dostupni na internet stranici prodavca, a na zahtev klijenta će biti dostavljeni direktno klijentu i u pisanom obliku. 

Član 15

Za sve odnose između Prodavatelja i Klijenta primjenjuje se Pravo Republike Srbije. U slučaju spora u vezi sa ugovorom ili odnosima između Prodavatelja i Klijenta, nadležan je sud u Beogradu.

Član 16

Prodavac zadržava pravo promene ovih Uslova koje će oglasiti na internet stranici Prodavca.

Član 17

Ovi Uslovi stupaju na snagu 01.01.2020. godine, a objavljeni su na internet stranici Prodavca.

 

Datum: Januar 2020

Premium Gold SRB D.O.O.