Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva Cro Aurum

za otkup zlata

 

 

UVODNE INFORMACIJE

Članak 1.

Cro Aurum s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko metalima i metalnim rudama (cro aurum d.o.o.), OIB: 47011752496, je trgovačko društvo osnovano u skladu s pravom Republike Hrvatske, s registriranim sjedištem u Zagrebačka ul. 38, 31220 Višnjevac, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku s matičnim brojem (MBS): 030217234, koje unutar svoje registrirane djelatnosti, a u skladu s ovim Općim uvjetima, omogućuje fizičkim i pravnim osobama otkup zlata (dalje u tekstu: Kupac).

OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Kupac ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Uvjeti) utvrđuje odnose između kupca i prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način kupnje predmeta od zlata, cijene predmeta, plaćanja, reklamacije povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja. Ovi Uvjeti dopunjuju posebne pogodbe utvrđene u ugovoru sklopljenom između kupca i prodavatelja te jednako su obvezujuće. U slučaju neslaganja ovih Uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede ove posljednje.

POJMOVI

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:

Kupac je trg. društvo Cro Aurum, sa sjedištem na adresi Zagrebačka 38, 31220 Višnjevac, OIB: 47011752496.

Prodavatelj je pravna ili fizička osoba koja ima navršenih 18 godina života te koja temeljem sklopljenog okvirnog ugovora sa Kupcem i u skladu s ovim Uvjetima prodaje predmete od zlata.

Poslovnica predstavlja mjesto kupca na kojem se može obaviti direktna prodaja i ostale usluge, a koje su smještene na lokacijama: Trg Ante Starčevića 10, 31000 Osijek i Hektorovićeva ul. 2, 10000 Zagreb.

Internet stranica označava Internet stranicu www.croaurum.hr.

Predmeti od zlata mogu biti lomljeno zlato, zlatnici (dukati), zlatni nakit, zlatne poluge, zubno zlato, zlatni satovi, zlato svih finoća koje je moguće reciklirati.

Narudžbenica je formular „narudžba paketa“ sa Internet stranice kupca za narudžbu vrijednosnog pisma.

Vrijednosno pismo je paket i usluga Hrvatske pošte (dalje u tekstu: HP) sa dodanom vrijednosti u unutarnjem polaznom poštanskom prometu.

Popratnica je prateći obrazac za otkup zlata.

 

PREDMET UGOVORA

Članak 4.

(1) Temeljem zahtjeva za sklapanje Ugovora o „Otkup zlata“ (u daljnjem tekstu: „Ugovor“) kupac kupuje zlato svih finoća od prodavatelja.

(2) Prodavatelju se omogućuje osobna dostava predmeta od zlata ili online pošiljka putem pošte.

 

SKLAPANJE UGOVORA

Članak 5.

(1) Kupac i prodavatelj sklapaju kupoprodajni ugovor o otkupu zlata elektroničkim putem, preko internetske stranice kupca. Prodavatelj je suglasan sa sklapanjem ugovora elektroničkim putem i dostavljanjem obavijesti i međusobno obvezujućih izjava uz uporabu posebne internetske stranice kupca i/ili elektroničke pošte. Prije sklapanja ugovora prodavatelju će se omogućiti uvid u ove uvjete i zatražiti da ih potvrdi, te da je s njima upoznat i da na njihovu primjenu pristaje.

(2) Ugovor se sklapa temeljem zahtjeva prodavatelja za sklapanje tog ugovora pri narudžbi paketa. Ugovor je sklopljen kada kupac zaprimi narudžbenicu te dokaz o utvrđenom identitetu.

(3) Prihvaćanje zahtjeva potvrđuje se elektroničkim putem (e-mailom i/ili intranetom prodavatelja).

(4) Prodavatelj sve svoje eventualne pritužbe i prigovore u svezi sa ugovorom može dostaviti kupcu osobno u njegove poslovne prostorije ili putem pošte.

(5) Ukoliko prodavatelj u roku od 2 (dva) tjedna ne dostavi kupcu predmete od zlata ovaj ugovor postaje ništetan.

 

DOSTAVA PREDMETA OD ZLATA

Članak 6.

(1) Pošiljka predmeta od zlata ide na trošak i rizik prodavatelja, ukoliko se ne pridržavaju pravila ovih uvjeta, te ne koristi frankirani i osigurani paket tj. vrijednosno pismo ili u dogovoru sa prodavateljem predmete od zlata preuzme renomirana dostavna služba. Svaka pošiljka mora biti popraćena popratnicom koju popunjava prodavatelj – s imenom, adresom, kontaktnim podacima, opisom poslanih predmeta, kao i potvrdom vlasništva. Kupac dostavlja prodavatelju popratnicu u obliku PDF dokumenta. Dostavljene predmete od zlata i/ili osobno predane kupac obrađuje u potpunom povjerenju i sigurnosti.

(2) Ispravna dostava, kao i osiguranje prodajnih predmeta do 10.000.- HRK putem vrijednosnog pisma HP-a je za prodavatelja besplatna, koja je odgovorni i ugovoreni partner prodavatelja za transport i njegovo osiguranje. Ukoliko prodavatelj vjeruje da prodajni predmeti vrijede više od 10.000 HRK. Kupac će također osigurati besplatno preuzimanje predmeta od zlata preko renomirane dostavne službe uz prethodnu telefonsku najavu od strane prodavatelja i dogovor sa kupcem.

(3) Pošiljku za dostavu prodavatelj predaje podružnici Hrvatske pošte i preuzima potvrdu o primitku pošiljke kako bi koristio besplatnu dostavu i besplatno osiguranje. Potvrda o primitku pošiljke koja sadrži (naljepnicu „V“) je jedini dokaz kupcu da je prodavatelj poslao predmete. Nadalje kupac savjetuje prodavatelju da fotografira prodajne predmete prije nego što ih pošalje, u slučaju eventualnog gubitka kako bi postojao dokaz o vrijednosti prodajnih predmeta.

(4) Kupac izričito zadržava pravo da ne prihvati dostavu pošiljke koje stvaraju dojam da su oštećene, otvorene ili na drugi način manipulirane. Kupac će takve pošiljke vratiti prodavatelju bez ikakve odgovornosti.

 

PONUDA ZA OTKUP

Članak 7.

(1) Kupac će nakon ocjenjivanja predmeta koje je prodavatelj dostavio ponuditi otkupnu cijenu i informirati ga telefonski, e-mailom ili pismenim putem. Osnova vrednovanja je otkupna cijena koju određuje kupac u vrijeme procjene ponuđenih predmeta.

(2) Kupac se obavezuje procjenu obaviti u roku od najkasnije 48 radnih sati po primanju predmeta u njegove poslovne prostore. Ukoliko prodavatelj ne pristaje na ponudu, a vrijednost ponude je veća od 1.000,- HRK kupac vrši besplatan povrat (unutar Hrvatske) na adresu koju je prodavač odredio. Ukoliko je ponuda manja od 1.000,- HRK povrat se vrši uz povratnu naknadu od 75,- HRK. Ukoliko ponuda nije moguća, pošto pošiljka, na primjer, ne sadrži plemenite metale, kupac će predmete poslati na adresu koju je prodavač naveo uz povratnu naknadu od 75,- HRK. Ukoliko prodavatelj ne potraži povrat predmeta u roku od 14 dana, kupac zadržava pravo predmete besplatno reciklirati.

 

NEDOSTATAK ILI GREŠKA

Članak 8.

(1) Prodavatelj će biti odmah obavješten ukoliko kupac utvrdi moguće greške ili oštećenje pošiljke. Nakon što je prodavatelj upoznat sa stanjem, prodavatelj može dostaviti odgovarajuću žalbu HP-u ili dobavljaču pošiljke.

(2) Kupac se obvezuje prodavatelju osigurati vraćanje spornih predmeta. Svi mogući nastali troškovi snosi se u skladu članka 7, stavka 2.

(3) Ukoliko prodavatelj slučajno pošalje manju količinu predmeta nego što je navedeno u popratnici ili pošiljka odstupa od navedenog sadržaja kupac zadržava pravo vratiti predmete prodavatelju.

 

PROCJENA

Članak 9.

Da bi se kupcu omogućila brza obrada i procjena poslanih ili dostavljenih predmeta, prodavatelj dopušta procjenu poslanih ili dostavljenih predmeta prije zaključenja transakcije.

 

OTKUP I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE

Članak 10.

(1) Otkup predmeta koji su poslani ili dostavljeni kupcu temelji se na potvrdi prodavatelja da na dostavljene predmete nitko nema pravo od  treće strane, te da su predmeti isključivo prodavateljevo vlasništvo nad kojom prodavatelj ima potpuno raspolaganje i da predmeti nisu iz kaznenog djela.

(2) Kupac isplaćuje odmah nakon prihvaćanja ponude otkupnu cijenu isključivo bankovnim prijenosom prodavatelju tj. stranki koja je navedena u popratnici i potvrdi o vlasništvu.

(3) Uz prethodnu najavu osobni dolazak u poslovnicu i/ili donošenje predmeta omogućuje gotovinsko plaćanje.

(4) Otkup predmeta od pravnih osoba potrebno je unaprijed najaviti. Nakon prihvaćanja ponude, prodavatelj dostavlja kupcu račun koji je u skladu sa čl. 78. Zakona o porezu. Plaćanje računa Kupac obavlja izravno po primitku istoga.

 

POVRATNA POŠILJKA

Članak 11.

(1) U slučaju  povrata predmeta kako je propisano ovim uvjetima, rizik od slučajnog gubitka ili slučajnog umanjena vrijednosti prelazi na prodavatelja čim je roba predata ovlaštenoj osobi ili dostavnoj službi tj. najkasnije nakon napuštanja poslovnih prostorija kupca.

(2) Primatelj pošiljke tj. prodavatelj obvezan je provjeriti povrat robe u roku od 2 (dva) tjedna nakon primitka odnosno na kompletnost ili moguće oštećenje pošiljke. Eventualne prigovore šalje prodavatelj u skladu članka 5. stavka 4 u roku od 2 (dva) tjedna nakon primitka pošiljke.

(3) Prodavatelj je obvezan povratnu pošiljku tj. vraćene predmete pregledati u roku od 2 (dva) tjedna nakon primitka, te u tom roku obavijestiti prepoznatljive nedostatke ili eventualne reklamacije u vezi s količinom i težinom predmeta. Ukoliko prodavatelj ne ispuni ovu obvezu ili ne poštuje rok, povrat se smatra prihvaćenim.

 

PRIJENOS VLASNIŠTVA

Članak 12.

Vlasništvo nad kupljenim predmetima prenosi se sa prodavatelja na kupca, nakon što prodavatelj prihvati ponudu o kupnji i kupoprodajne cijene, te kupac obavi svoju dužnost u skladu članka 10.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

U vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka, prodavatelj se posebno obvezuje da će uvažavati sve valjane propise s područja zaštite osobnih podataka i čitavo vrijeme postupati sukladno zaštiti osobnih podataka prodavatelja, prikupljenih od prodavatelja pri kupoprodaji predmeta. Kupac je dužan postupati u skladu s odredbama Zakona o pranju novca i financiranju terorizma (NN 87/08, 25/12).

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Kupac otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što prodavatelj nije pročitao uvjete. Uvjeti su dostupni na internetskoj stranici kupca, a na zahtjev prodavatelja bit će dostavljeni izravno prodavatelju i u pisanom obliku.

 

Članak 15.

Za sve odnose između kupca i prodavatelja primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo. U slučaju bilo kakvog spora u vezi s ugovorom ili odnosima između kupca i prodavatelja, za odlučivanje nadležan je stvarno nadležni sud u Osijeku.

 

Članak 16.

Kupac zadržava pravo promjene ovih uvjeta koje će oglasiti na internetskoj stranici kupca.

 

Članak 17.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 01.01.2020. godine, a objavljeni su na internetskoj stranici kupca.

 

Stanje: Siječanj 2023

 

CRO AURUM d. o. o.