Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Premium Gold SRB za kupoprodaju zlata

UVODNE INFORMACIJE

Član 1

Internet stranica www.pgsr.rs u vlasništvu je privrednog društva Premium Gold SRB d.o.o., osnovano u skladu sa Zakonom Republike Srbije, sa registrovanim sedištem u ulici Stjepana Ljubiše 31, 11050 Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre (APR) u Beogradu s matičnim brojem (MB): 21383716, PIB: 110761470, koje u okviru svoje registrovane delatnosti, a u skladu sa ovim Opštim uslovima, omogućava fizičkim i pravnim licima kupovinu fizičkog investicionog zlata u obliku zlatnih poluga i njihovo skladištenje u trezorima visokog stepena sigurnosti u Republici Srbiji (dalje u tekstu: Prodavac).

POJMOVI

Član 2

Pojedini pojmovi u smislu ovih Opštih uslova imaju sledeće značenje:

Prodavac je privredno društvo Premium Gold SRB D.O.O sa sedištem na adresi Stjepana Ljubiše 31, 11050 Beograd, PIB:110761470.

Internet stranica označava internet stranicu www.pgsr.rs

Korisnik je svako pravno ili fizičko lice koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina) i obuhvata sve Kupce kao i posetioce internet stranice.

Registrovani korisnik je korisnik koji se registrovao za korišćenje usluge Internet prodaje (Online kupovine) na internet stranici.

Kupac je korisnik koji putem sredstava elektronske komunikacije registruje svoje lične podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici ubaci ga u korpu, pošalje narudžbinu prodavcu i uplati kupovnu cenu.

Posetilac korisnik koji pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrovani korisnik).

Korisnički podaci predstavljaju celinu koju čine e-mail adresa i lozinka koja omogućava samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Internet stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.

Korištenje Internet stranice predstavlja pristup stranici www.pgsr.rs radi dobijanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet prodaje.

Usluga Internet prodaje (Online kupovina) je usluga koja omogućuje korisnicima kupovinu proizvoda dostupnih na Internet stranici.

Maloprodajna cena je cena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u RSD s pripadajućim PDV-om.

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na Internet stranici, a koje je moguće kupiti putem Internet prodaje.

Sadržaj uključuje:

 •   sve informacije sa Internet stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način
 •   sadržaj svakog e-maila koji Prodavac šalje Korisnicima
 •   informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavca u određenom periodu
 •   informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primenjuje treće lice s kojom Prodavac ima sklopljene ugovore u određenom periodu
 •   Podaci o Prodavcu

Plemeniti metali:

 •          Investiciono zlato je Zlato u obliku poluga ili pločica, mase koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, stepena finoće jednakog ili većeg od 995 hiljaditih delova (995/1000), nezavisno od toga da li je vrednost zlata izražena kroz vrednosne hartije;
 •          Zlatni novčići:
 1. a)       finoće jednake ili veće od 900 hiljaditih delova
 2. b)       iskovane posle 1800. godine
 3. c)       koji jesu ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u državi porekla
 4. d)       koji se uobičajno prodaju po ceni koja nije viša od 80% vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u novčićima

Luksuzni satovi su skupoceni satovi luksuznih brendova za dobru investiciju i stvaranje dragocenog nasledstva.

Usluga označava uslugu elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim delovima Internet stranice.

Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je prodavac prodao proizvod/uslugu Korisniku.

OPŠTE ODREDBE

Član 3

Nosilac svih prava na Internet stranici www.pgsr.rs (dalje: Internet stranica) je privredno društvo Premium Gold SRB D.O.O.

Prodavac ovim Opštim uslovima poslovanja (dalje: Uslovi) utvrđuje odnose između Posetioca stranica, Kupca i Prodavca u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvaliteta proizvoda, reklamacije, povrata, zaštite ličnih podataka i druga pitanja vezana uz korišćenje Internet stranice www.pgsr.rs, online kupovine tj. narudžbine.

Prodavac ove Uslove stavlja na raspolaganje Korisnicima i upućuje ih da se obavezno detaljno upoznaju sa istima pre korišćenja Internet stranice u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupovini proizvoda putem online kupovine ili posećivanjem ove internet stranice zbog dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati sa ovim Uslovima i da su ih u celosti razumeli i prihvatili. Ukoliko Korisnici nisu saglasni sa ovim Uslovima kupovine, Prodavac ih upućuje da ne koriste Internet stranice www.pgsr.rs u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korišćenjem svaki Korisnik se obavezuje poštovati ove Uslove i pristaje da se na njega primenjuju odredbe ovih Uslova.

Korišćenjem Internet stranice smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Uslovima i da je iste razumeo i prihvatio.

Korisnik potvrđuje i garantuje kako se neće neovlašćeno, nedopušteno i protivzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom Internet prodaje i kako će svoje korišćenje uskladiti sa odredbama Uslova i u skladu sa pravnim propisima.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici je zabranjeno reprodukovati, distributirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavca ili na bilo koji način može uzrokovati štetu Prodavcu ili kom trećem licu.

UGOVOR O KUPOPRODAJI I ONLINE KUPOVINA

Član 4

Premium Gold SRB D.O.O. putem usluge Internet prodaje kao Prodavac i Korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije.

Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupovina odabranog proizvoda putem usluge Internet prodaje (Online kupovina) uz plaćanje cene toga proizvoda (dalje: Ugovor).

Ponudu društva Premium Gold SRB za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uslovi i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbine ili na drugi način utvrđen Uslovima prihvata, a čijim prihvatanjem je sklopljen Ugovor između društva Premium Gold SRB i korisnika.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu i izričito je zabranjeno saopštavati  podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim licima, prenositi korisnički račun na treće lice kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.

Prilikom prve narudžbine Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrovati se na Internet stranici. Korisnik Internet stranice dužan je registrovati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe uneti potrebne lične podatke. Prilikom ispunjavanja registracionog obrasca kupac je dužan dati potpune, važeće, tačne i istinite lične podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:

 •   Da u celosti prihvata ove Opšte uslove poslovanja
 •   Potpunost, tačnost i istinitost ličnih podataka
 •   Da daje Prodavcu izričitu saglasnost da može u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, obrađivati podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obaveštavanja o novim proizvodima i uslugama, unapređenja usluga, zaštite interesa Korisnika i Prodavca, sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Ugovor stupa na snagu i obavezuje ugovorne strane od trenutka prihvatanja ponude društva premium Gold SRB od strane korisnika na jedan od sledećih načina:

 •   odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbine registrovanog korisnika
 •   odabirom proizvoda, načina plaćanja i izdavanjem računa neposrednom kupovinom neregistrovanog korisnika

CENE PROIZVODA

Član 5

Prodavac se obavezuje da jasno, vidljivo i čitljivo istakne iznos maloprodajne cene skladno članku 7 Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavac određuje cenu Predmeta na osnovu uslova na tržištu i prema trenutnoj spot ceni plemenitih metala kotiranim na najvećim svetskim berzama plemenitih metala (dalje: Berza). U skladu sa promenom cene plemenitih metala na Berzi cena predmeta i celokupni cenovnik ponude Prodavac menja se svakih pet minuta počevši s punim časom, a dostupan je na internet stranicama Prodavca, www.pgsr.rs.

Proces upisivanja cene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost pojave greške, budući da se ne radi o automatskom unošenju. Takve situacije su vanredne i za njih se Prodavac unapred izvinjava svojim kupcima i u obavezi je obavestiti  kupce o nastaloj situaciji, pogrešnoj ceni za određeni proizvod i nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbini kupca.

Kupac može biti samo punoletna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Ugovor u ime i za račun maloletnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a delimično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

PONUDA

Član 6

Ponuda nije obavezujuća. Može biti prihvaćena isključivo po svim stavovima, u slučaju promene zatražite novu.

Ponuda se ne može koristiti za priznanje pretporeza ni po kojoj osnovi i niti kao ugovor između kupca i prodavca već je isključivo informativnog karaktera.

Prodavac je dužan izdati ponudu na osnovu narudžbine Kupca a koja se može dati u usmenom ili pisanom obliku u odnosu na bilo koji Predmet iz ponude Prodavca, sa time da se kod internet prodaje ponudom smatra prikazani proizvod sa istaknutom cenom.

Nakon potvrđene narudžbine, smatra se da se Kupac slaže sa cenom proizvoda i ostalim troškovima istaknutim na ponudi.

Smatra se da je ponuda prihvaćena ukoliko je na osnovu od 1 čas od izdavanja, Kupac uplatio celokupan iznos cene ili avansa iz iste (dalje: avans), odnosno pri kupovini putem internet prodaje potvrdio narudžbinu i izvršio uplatu cene Predmeta u celosti. Nakon isteka roka od 1 čas ponuda Prodavca više nije važeća niti obavezujuća za Prodavca.

Prodavac zadržava pravo u slučaju promene cene na Berzi veće od 0,25% do trenutka uplate na bankovni račun korigovati cenu. O svakoj promeni, kupac će na vreme biti obavešten.

Prilikom preuzimanja robe molimo obavezno doneti ličnu kartu radi identifikacije preuzimača.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

Član 7

Naručene Proizvode putem usluge Internet prodaje Kupac će platiti uplatom na transakcijski račun Prodavca.

Robu ne isporučujemo na osnovu potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem transakcijskom računu.

ISPORUKA

Član 8

Korišćenjem internet stranice prodavca smatra se da je Kupac upoznat sa Uslovima, kao i da iste prihvata. Prodavac otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proisteći zato što Kupac nije pročitao Uslove kupovine koji su vidljivi na internet stranici prodavca.

Isporuku vrši Prodavac najkasnije u zakonskom roku od 30 dana od kada je Kupac prihvatio ponudu po članu 5 ovih Uslova. Isporuka se vrši u sedištu Prodavca.

Kupac može u dogovoru sa Prodavcem sam organizoavti preuzimanje artikala u sedištu Prodavca. Umesto Kupca, Predmet može preuzeti osoba koju je Kupac za to ovlastio na osnovu punomoći overene kod javnog beležnika.

Prodavac se obavezuje predati Predmet Kupcu u ispravnom stanju i odgovara za vidljive materijalne nedostatke.

Prodavac je ispunio obavezu predaje Predmeta Kupcu kad mu Predmet uruči lično ili putem posrednika, ili preda ispravu kojom se Predmet može preuzeti a koja sadrži naznaku lokacije preuzimanja. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod.

Ukoliko je Kupac prilikom pregleda uručenih proizvoda našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah a najkasnije u roku od 24h reklamirati i zlatne poluge dostaviti prodavatelju na adresu sedišta. Za zlatne poluge koje su odstranjene iz originalnog pakovanja i za koje klijent ne poseduje račun reklamacije se neće uvažavati.

Prodavac nije dužan predati Predmet ako mu Kupac nije već uplatio cenu Predmeta u celosti.

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtevati nadoknadu troškova manipulacije i transporta, pod uslovom da je preuzimanje bilo ugovoreno.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Član 9

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Predmeta, uz uslov da je Prodavac uredno izvršio svoju obavezu.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 10

U vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka, prodavac se posebno obavezuje da će se pridržavati svih propisa iz oblasti zaštite ličnih podataka i postupati u skladu sa zaštitom ličnih podataka Kupca prikupljenih od Kupca pri kupoprodaji predmeta. Prodavac je dužan postupati u skladu sa odredbama Zakona o pranju novca i finansiranja terorizma.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Prodavac otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Kupac nije pročitao Uslove. Uslovi su dostupni na internet stranici prodavca, a na zahtev kupca će biti dostavljeni direktno kupcu i u pisanom obliku.

Ovi Uslovi vrede i za kupovinu Predmeta putem internet prodaje – web shopa Prodavca.

Prodavac i Kupac svoje međusobne odnose mogu drukčije urediti posebnim ugovorom.

Član 12

Za sve odnose između Prodavac i Kupca primenjuje se Pravo Republike Srbije. U slučaju spora u vezi sa ugovorom ili odnosima između Prodavca i Kupca, nadležan je sud u Beogradu.

Član 13

Prodavac zadržava pravo promene ovih Uslova koje će oglasiti na internet stranici Prodavca.

Član 14

Ovi Uslovi stupaju na snagu 10.04.2018. godine, a objavljeni su na internetskoj stranici Prodavca.

 

Datum: April 2018

Premium Gold SRB D.O.O.